VAA - Data Works

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

a
VAA - Data Works
a
M

+31 73 523 32 32

info@vaa.com

REFERENTIE

Groener boeren loont met de Biodiversiteitsmonitor

Met behulp van bestaande datastromen zowel natuur- en biodiversiteitsherstel als financieel voordeel.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor

In 2021 is vanuit Brabants Bodem, een consortium van verschillende partijen die actief zijn op het gebied van bodem- en biodiversiteitsherstel, het initiatief genomen om de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij te beginnen. In eerste instantie is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM of Biodiversiteitsmonitor) gestart met een vijftigtal boeren. Inmiddels zijn dat er zo’n vierhonderd en de ambitie is om zeshonderd melkveehouders aangesloten te hebben in 2023!

Biodiversiteitsmonitor

De Provincie Noord-Brabant heeft vanuit het Rijk een budget gekregen om natuur- en biodiversiteitsherstel in Noord-Brabant mogelijk te maken. Hieruit is de toepassing Brabantse Biodiversiteitsmonitor ontstaan.

De Biodiversiteitsmonitor is een hulpmiddel om het, voor een grote groep melkveehouders met een reguliere bedrijfsvoering, mogelijk te maken om de bodem en biodiversiteit in Noord-Brabant te verbeteren. Dit doet het programma door de prestaties inzichtelijk te maken en een financiele beloning te berekenen, met behulp van bestaande datastromen. Een voordeel voor melkveehouders, vanwege de weinig nieuwe administratie. Participerende melkveehouders kunnen in ieder geval drie jaar lang een maximale vergoeding van €5.000,- per jaar ontvangen. Melkveehouders dragen zo bij aan een betere balans tussen hun bedrijf, natuur, water en landschapskwaliteit in hun omgeving en krijgen een beloning voor hun prestaties.

VAA heeft gezorgd voor een laagdrempelige digitale omgeving door middel van de Biodiversiteitsmonitor. Het dashboard van de BBM laat dertien kritieke prestatie indicatoren zien (KPI’s), die de bijdrage van de melkveehouder op de leefomgeving, bodem en water weergeven. Deze KPI’s zijn afkomstig van data die een melkveehouder al tot zijn beschikking heeft, zoals van de KringloopWijzer en van BoerenNatuur, en zijn gevisualiseerd in een BBM-paspoort. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe de puntentelling tot stand komt en wat de financiële beloning is voor de prestaties van de boer op het gebied van biodiversiteit.

De administratieve last is heel laag voor de melkveehouder, omdat BBM gebruik maakt van bestaande data en deze inlaadt in het dashboard. De boer kan zelf kiezen voor verschillende maatregelen en op welk gebied die te nemen, zoals bijvoorbeeld ammoniakuitstoot, weidegang, blijvend grasland en fosfaat-bodemoverschot. Het tweede tabblad van het dashboard laat de benchmarks zien per KPI wat inzicht geeft in hoe de melkveehouder presteert ten opzichte van de referentiegroep. Erg waardevol voor elke melkveehouder die nog een stap Verder wil zetten in het groener boeren!

De Biodiversiteitsmonitor is ontwikkeld als data platform, een toegankelijke digitale omgeving die heel makkelijk is uit te breiden en op te schalen. Het VAA Data platform is een toepassing die wensen op het gebied van planning, rapportage, analyse en dashboard verbindt in één geïntegreerd cloudplatform. Het Front-end van de BBM is op maat gebouwd in een JavaScript framework. VAA verzorgt tevens het onderhoud en beheer van de BBM evenals het support door middel van een helpdesk die toegankelijk is voor melkveehouders zodat vragen van gebruikers rechtstreeks binnen komen op de Service en Beheerafdeling van VAA.

De BBM is de eerste digitale biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij in Nederland. De toepassing is ruim inzetbaar, zo is VAA op dit moment betrokken bij een project in de Zuidwestelijke Delta om voor akkerbouw KPI’s door te berekenen.

Factsheet: 10 veelgestelde vragen over data-integratie en uitwisseling in de keten

Bedrijven in de agri- en foodsector streven naar waardevermeerdering van hun eigen data door interne analyses en het gebruik van externe ketendata, wat uitdagingen met zich meebrengt. In deze factsheet lees je de 10 meest gestelde vragen.

BRABANTS BODEM

Brabants Bodem is onderdeel van Van Gogh Nationaal Park, een brede beweging van overheden, organisaties, instellingen, bedrijfsleven en toerisme in Brabant. Onder andere Brabants Landschap, ZLTO, de Brabantse Milieu Federatie, verschillende waterschappen en gemeenten, de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van LNV zijn verenigd in Brabants Bodem. Samen met inwoners en burgerinitiatieven zet Van Gogh Nationaal Park zich in voor de versterking van de natuur en het landschap.

Met groen totin het hart van steden en dorpen en met vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Brabants Bodem ontwikkelt een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap binnen Van Gogh Nationaal Park. Zij geven zo invulling aan het doel van Van Gogh Nationaal Park: samen werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap, waarbij agrarische productie in evenwicht is met het maatschappelijk belang.

VAA Solutions Framework

Het Solutions Framework is de ruggengraat van onze data-oplossingen, die cohesie brengt en processen afstemt met standaard componenten.

Werkwijze

Bij VAA Data Works staan we bekend om onze passie voor innovatie en het vormgeven van de toekomst van data-oplossingen in de agrifoodsector.

Grip op duurzaamheid

Benieuwd hoe je jouw agri-food organisatie in de toekomst duurzaam maakt? Waar begin je en welke partijen in de keten heb je hiervoor nodig?