Privacy Statement

Inleiding
VAA Data Works ontsluit, verzamelt, verrijkt en visualiseert data. Met deze data bouwt VAA applicaties ter ondersteuning van bedrijfsprocessen in agri en food, zowel voor de boer als voor de agri&foodbusiness.

Data die dit betreffen zijn data rondom het boerenbedrijf en zijn te herleiden tot natuurlijke personen.  Daarmee zijn het persoonsgegevens, waarvoor wij een privacyverklaring opgesteld hebben.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat wij zorgvuldig met je gegevens omgaan, los van het feit dat er een wettelijke verplichting is.

Het betreft twee groepen van data: profielgegevens en brondata, data die wij voor jou ophalen om te gebruiken in de dienstverlening aan jou. Profielgegevens vertellen ons wie je bent en hoe we je kunnen bereiken. Deze gegevens laat je zelf bij ons achter, bijvoorbeeld via onze website.  Op basis van deze gegevens weten we zeker wie je bent en kunnen we ook brondata ophalen, de data  van je bedrijf ontsluiten. Dit doen we alleen al je ons of derden daartoe gemachtigd hebt, maar daarvoor moeten we dus wel weten wie je bent. Machtigingen leg je vast in onze applicaties of in die van derden, zonder een dergelijke machtiging krijgen wij geen data.

In deze privacyverklaring spreken wij af hoe wij de persoonsgegevens beschermen.


Privacyverklaring
VAA Data Works, gevestigd aan Rietbeemdenborch 14

5241 LG Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
:
https://www.vaa.com
Rietbeemdenborch 14
5241 LG Rosmalen
0735233232
VAA heeft een privacy officer. Deze is te bereiken via privacy@vaa.com.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
VAA Data Works verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

2. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens bedrijfsomvang
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Gegevens over jouw activiteiten

Overige gegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld klantnummers bij derden of gegevens over machtigingen

De overeenkomst met jou is bepalend voor welke gegevens van bovenstaande opsomming in jouw specifieke geval verwerkt worden.

3. Doel en grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken
We verwerken persoonsgegevens van jou op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang of omdat we diensten voor jou verrichten. We hebben een overeenkomst met jou.

VAA Data Works verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-      Het afhandelen van jouw betaling
-      Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-      Je te informeren over wijzigingen in onze producen of diensten
-      Verzenden van onze nieuwsbrief
-      Om de overeengekomen dienstverlening aan jou uit te voeren: je maakt gebruik van een applicatie die wij aan jou rechtstreeks of via een intermediair aanbieden

 • VAA Data Works analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Voor het werven van nieuwe werknemers.
 • VAA Data Works verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


4. Bewaartermijn persoonsgegevens
VAA Data Works bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden opgeslagen zolang je bij ons een account hebt, en zolang wij aan jou de overeengekomen diensten aanbieden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Op de sites van VAA Data Works tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. VAA Data Works kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. VAA Data Works verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VAA Data Works blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VAA Data Works gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

VAA Data Works maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
7.1  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VAA Data Works en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


7.2  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@vaa.com.

7.3   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

7.4   VAA Data Works wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VAA Data Works neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@vaa.com.

9. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 9bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

10. Sollicitaties
Door je sollicitatie ontvangen wij jouw persoonlijke gegevens. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.). VAA Data Works slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database voor een periode van 4 weken en met toestemming voor 12 maanden. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

11. Actualiteit
Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken VAA Data Works met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. Je kunt aan de datum onderaan deze Privacy statement zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. VAA Data Works kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren.

Laatste update 13 februari 2023

VAA Data Works

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top